Green Smoothie photo by Ana Segota (@anasegota) on Unsplash