Road tripping in Tibet photo by Yuriy Rzhemovskiy (@yuriyr) on Unsplash