Glacial lakes photo by Olga Stalska (@stalskaya) on Unsplash