Victory! photo by Pratham Gupta (@pratham061) on Unsplash