Sunset Fields photo by Scott Robb (@scottrobb) on Unsplash