Cremation Ceremony photo by Igor Ovsyannykov (@igorovsyannykov) on Unsplash