Nagoya station area in Japan photo by Thomas Gantz (@gantaro) on Unsplash