Fresh Green Meadow Grass photo by myshko (@heymyshko) on Unsplash