Mount Vesuvius photo by J. Caroline Slayter (@jvc_slayter) on Unsplash