Paris streets photo by Matej Vittek (@matejvittek) on Unsplash