An evening at basirhat. photo by Avik Saha (@aviksaha) on Unsplash