I’m happy I turned around photo by Sam Gordon (@samgordon) on Unsplash