Pura Vida Views photo by Bobby Stevenson (@bobbystevenson) on Unsplash