Shared dreams photo by Emmy Katz (@emmykatz) on Unsplash