Granada’s Alhambra in the night photo by David Lázaro (@dlazaro66) on Unsplash