Symbol, black, paper and pattern HD photo by Yuriy Trubitsyn (@truyura) on Unsplash