Cable car photo by Abhishek Desai (@shakestur) on Unsplash