Rugovë photo by Gazmend Mullarama (@gazmend) on Unsplash