Imposing white skyscraper photo by Jonathan Denney (@jdenney) on Unsplash