The Stare photo by Mayowa Koleosho (@el9th) on Unsplash