Gdansk, cold, analog and 35mm HD photo by Kseniya Petukhova (@petukhova) on Unsplash