Prakash Aryal (@aryalprakash) on Unsplash | December, Ice, Glacier, Clean, Travel